Polityka prywatności

1. Informacje ogólne.

Operatorem Serwisu (Portalu) [www.travelseries.pl] jest właściciel portalu (także zwany „Administratorem”): Karpatia, NIP: 5471965797 i administrator danych osobowych użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Cały oficjalny tekst dotyczący Rozporządzenia „RODO” znajduje się tutaj.

W celu kontaktu z administratorem portalu wyślij e-mail na adres redakcja@travelseries.pl.

Polityka prywatności dotyczy portalu www.travelseries.pl oraz użytkowników odwiedzających portal i współpracujących z nim podmiotów (Reklamodawcy, Redaktorzy artykułów).

Serwis informuje, że wszelkie treści znajdujące się w portalu są chronione prawem, czyli prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody uprawnionego, za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wszystkie działania wykraczające poza dozwolony użytek mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”),
 • Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego mydevil.net, funkcjonującego pod adresem www.mydevil.net,
 • Poprzez dobrowolnie przesłane informacje w celu ich publikacji.

Administrator portalu dokłada wszelkich starań, aby chronić należycie dane osobowe użytkowników. Dane osobowe są właściwie chronione przez prawo i inne środki bezpieczeństwa. Jednocześnie użytkownik sam decyduje o tym czy akceptuje wszystkie warunki polityki prywatności.

Administrator informuje, że nie odpowiada za odnośniki (linki) dostępne na łamach serwisu, które prowadzą do innych miejsc w sieci internetowej.

Wszelkie zmiany dotyczące działalności portalu, funkcjonalności i innych usług będą przekazywane pocztą elektroniczną i/lub komunikatem na stronie internetowej.

Jeżeli nie zgadzasz się z polityką prywatności portalu www.travelseries.pl to prosimy o opuszczenie serwisu.

Wszelkie ogłoszenia, reklamy czy inne podobne treści zamieszczone w portalu mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią one oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Karpatia, NIP: 5471965797.

Portal powstał w celach przedstawienia odbiorcom ciekawych informacji z zakresu tyrystyki, podróży i innych, a także pozwala właścicielom obiektów turystycznych i gastronomicznym na reklamowanie się na jego łamach. Serwis nie bierze odpowiedzialności za jakikolwiek treści zamieszczone w komentarzach lub w inny sposób.

2. Informacje w formularzach.

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

3. Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe użytkowników dodających swoją ofertę noclegową, reklamę czy też artykuł do publikacji przetwarzane są w celach:

 • udostępnienia użytkownikom odwiedzającym portal informacji, które zaakceptował Reklamodawca, właściciel obiektu noclegowego czy autor publikowanego artykułu. Są one przekazywane publicznie zgodnie z ich funkcją (Kampanie Reklamowe, Oferty miejsc noclegowych czy artykuły tematyczne)
 • marketingu bezpośredniego Administratora oraz wszystkich podmiotów zainteresowanych marketingiem własnych towarów lub usług – przesyłania użytkownikom informacji handlowych związanych z funkcjonowaniem portalu, z nowymi treściami dostępnymi poprzez portal oraz nowymi usługami dodanymi do serwisu – podstawą przetwarzania danych osobowych jest tutaj prawnie uzasadniony interes administratora oraz osób trzecich tj. art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”.

Dane osobowe użytkowników rejestrujących się do Newsletter-a dostępnego w serwisie przetwarzane są w celach:

 • marketingu bezpośredniego Administratora oraz wszystkich podmiotów zainteresowanych marketingiem własnych towarów lub usług – przesyłania użytkownikom informacji handlowych związanych z funkcjonowaniem portalu, z nowymi treściami dostępnymi poprzez portal oraz nowymi usługami dodanymi do serwisu – podstawą przetwarzania danych osobowych jest tutaj prawnie uzasadniony interes administratora oraz osób trzecich tj. art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”.

Usługa newsletter jest uruchamiana za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie, a następnie po wejściu w link przesłany na podany przez użytkownika podczas dokonania subskrypcji adres poczty elektronicznej. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z tej usługi i ze skutkiem natychmiastowym poprzez zgłoszenie stosownego żądania Administratorowi serwisu. Każda z wysyłanych przez Administratora w ramach świadczenia usługi newsletter wiadomości zawiera link umożliwiający zakończenie usługi w taki sposób (link rezygnacji z subskrypcji). Administrator za pośrednictwem stosownych wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej potwierdza zarówno rozpoczęcie jak i zakończenie świadczenia usługi newsletter.

Podanie danych przez użytkownika jest warunkiem koniecznym, by zrealizować usługę.

Podanie danych (adres e-mail) przez użytkownika w ramach przystąpienia do subskrypcji jest warunkiem koniecznym do otrzymania elektronicznych informacji przesłanych drogą mailową.

Odbiorcą danych osobowych użytkowników jest Administrator portalu oraz pozostałe podmioty zaangażowane w tworzenie zamówień i faktur (biura księgowe, systemy obsługi płatności, firmy hostingowe, firmy obsługujące oprogramowanie księgowe, bankowość). Opublikowane dane osobowe, zaakceptowane przez użytkowników (oferta handlowa, reklama obiektu noclegowego, gastronomicznego czy inna reklama) są prezentowane publicznie za zgodą wymienionych podmiotów.

Odbiorcą danych wszystkich użytkowców, którzy podali swoje dane osobowe w ramach subskrypcji są na zasadzie powierzenia przetwarzania danych, operatorzy systemów mailingowych, wykorzystywanych przez Administratora do celu wysyłki wiadomości mailowych- jedynie w zakresie i w celu o których była mowa powyżej.

W przypadku, gdy w związku ze świadczeniem usług Użytkownik przekaże Administratorowi dane osobowe, które dotyczą osób spoza swojej struktury, których jest administratorem – typu klient, użytkownicy Internetu, wówczas Administrator będzie mógł je przetwarzać w ramach powierzenia przetwarzania danych. W tym celu wymagane będzie zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych.

Użytkownik, stosownie do swych decyzji i oświadczeń (zgód) związanych z korzystaniem z portalu, może wyrazić ponadto zgodę na:

 • przesyłanie informacji handlowych dotyczących marketingu bezpośredniego usług lub towarów oferowanych przez Administratora lub jego partnerów handlowych, w tym newsletterów, skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej z wykorzystaniem danych pozyskanych przez Administratora w procesach związanych z korzystaniem z portalu (zgoda ta ma związek art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku),
 • wykorzystywanie w wyżej wymienionych celach automatycznych systemów wywołujących (zgoda ta ma związek z art. 172 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku).

Jeżeli wyżej wymienione zgody nie są wyrażone przez użytkownika, to Administrator nie może przesyłać informacji handlowych kierowanych drogą elektroniczną, w tym usługi newsletter.

Dane osobowe użytkowników przechowywane są aż do momentu, gdy użytkownik zdecyduje się na to, by te dane przestały być przechowywane (dotyczy to odwołania przez użytkownika zgody na ich przetwarzanie lub wypisanie się z usługi newsletter).

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

4. Prawa użytkowników Serwisu, związane z przetwarzaniem ich danych osobowych

Użytkownik posiada prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy są przetwarzane dane osobowe jego dotyczące.

W przypadku, gdy taka sytuacja ma miejsce, to ma możliwość uzyskać do nich dostęp, a także do następujących informacji:

 • celu ich przetwarzania,
 • kategorii odnośnych danych osobowych,
 • informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
 • jeżeli da się otrzymać informacje dotyczące planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu,
 • informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego właściciela danych osobowych, a także do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 „RODO”, oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą- obecnie Właściciel portalu nie podejmuje i nie planuje podejmować tego typu działań.

Użytkownik może zażądać od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Dotyczy to także celów przetwarzania, a użytkownik – właściciel danych może żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Użytkownik może zażądać od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator posiada obowiązek jak najszybciej usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności “Prawo do Zapomnienia”):

 • dane osobowe nie są już przydatne w celach, do których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 „RODO” wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 „RODO” wobec przetwarzania,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 „RODO”.

Użytkownik może żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 • Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres czasowy pozwalający Administratorowi sprawdzić ich prawidłowość,
 • przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a użytkownik ni chce usunąć danych osobowych, tylko żąda w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale potrzebne są one użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia czy też obrony roszczeń,
 • użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 „RODO” wobec przetwarzania danych – aż do momentu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące go dane osobowe, które dostarczył Administratorowi.

Posiada on także prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, w sytuacji, gdy:

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO” lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) „RODO”,
 • przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Użytkownik ma prawo, by zażądać od Administratora, by jego dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe.

Użytkownik może także wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby prowadzonego przez Administratora marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Użytkownik posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Użytkownik może usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas dołączenia do subskrypcji newslettera samodzielnie lub kontaktując się z Administracją portalu przez adres e-mailowy travel@series.pl. Każda informacja wysyłana użytkownikowi w ramach świadczenia usługi newsletter wiadomości posiada link umożliwiający zakończenie usługi w taki sposób (link rezygnacji z subskrypcji).

Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a „RODO”), to w każdej chwili mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę. Cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Kontakt użytkownika z Administratorem portalu www.travelseries.pl, w tym skorzystanie z przysługujących użytkownikowi uprawnień odbywa się za pomocą następujących kanałów komunikacji:
e-mail: redakcja@travelseries.pl

5. Informacje o plikach cookies.

Serwis korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej), a także do momentu skorzystania przez użytkownika z praw zmierzających do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych lub odwołania przez użytkownika zgody na ich przetwarzanie. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Zapisy zawarte w punkcie 4 stosuje się odpowiednio do danych osobowych zawartych w plikach cookie.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Podmiotami zamieszczającymi na urządzeniu końcowym użytkownika portalu pliki cookies jest Administrator oraz:

 • Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Więcej szczegółów na temat polityki prywatności tego administratora można uzyskać pod następującym linkiem
 • Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Firma obsługuje także Instagram. Więcej szczegółów na temat polityki prywatności tego administratora można uzyskać pod następującym linkiem
 • Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Stany Zjednoczone. Więcej szczegółów na temat polityki prywatności tego administratora można uzyskać pod następującym linkiem
 • Pinterest, Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-4904, Stany Zjednoczone. Więcej szczegółów na temat polityki prywatności tego administratora można uzyskać pod następującym linkiem.

Podmioty wymienione powyżej są administratorem danych osobowych zawartych w plikach cookies w rozumieniu „RODO”.

Informacje zawarte w przechowywanych w urządzeniach Użytkowników plikach cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • analizy zachowań Użytkowników w portalu, co pozwala portalowi dostosować świadczone usługi i prezentowane treści do indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb danego Użytkownika- podstawą przetwarzania jest tutaj zgoda Użytkownika udzielona w wyżej wymienionym celu poprzez zaznaczanie odpowiedniego znacznika (checkbox) tj. art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”,
 • cookies są także wykorzystywane w celach statystycznych pozwalających na obrazowanie jak portal jest wykorzystywany przez Użytkowników, a także w celu dostosowania i optymalizacji portalu do potrzeb użytkowników oraz innych osób korzystających z Serwisu, tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu,
 • zapewnienia właściwego bezpieczeństwa i niezawodności działania portalu,
 • dane zachowane w plikach cookies, które służą do celów, o których mowa w tym punkcie są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora opartego na art. 172 ust. 3 pkt 2) Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku.

6. Logi serwera

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • Informacje o adresie IP.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

7. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron WWW.

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową / system i postępuj zgodnie z instrukcjami: